Управление на портали

Поддържайте актуални цените и наличностите на Вашия хотел в booking.com и други подобни сайтове за резервация директно през ibelsa.rooms. С едно натискане на бутона въведете предложения, цени и свободни наличности едновременно за всички портали за резервации, с които работите. Направените в порталите резервации се отчитат и прехвърлят директно във Вашия софтуер благодарение на двупосочния интерфейс. ibelsa.rooms дава възможност на всеки хотел да използва предимствата на професионален Портал-Мениджмънт. За тази цел 

  • Централно управление директно от Вашият софтуер на наличностите и цените във всички интернет портали за резервации
  • Резервациите автоматично се приемат и попълват във Вашият софтуер
  • Избягват се допълнителни разходи за външно управление на каналите за резервации.